Privacy voorwaarden

Betaalbare websites
Gereed voor groei
Géén onnodige code
Lease mogelijkheden

Algemeen

Hierbij tref je de privacyverklaring van Let’s Growww aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website.

Let’s Growww is gevestigd aan de Albert Plesmanweg 1A, 4462 GC te Goes en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74367854.

Let’s Growww is per e-mail te bereiken via info@letsgrowww.nl of telefonisch via 085 064 57 87.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Let’s Growww omgaat met jouw persoonsgegevens. Let’s Growww hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jou worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je je rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Let’s Growww behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn vanwege nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Let’s Growww adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Let’s Growww verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Let’s Growww verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een geldige grondslag is. De grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Let’s Growww mogelijk van jouw verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsnaam;
 • betalings-/financiële gegevens;
 • gegevens van een contactpersoon uit jouw organisatie;
 • Inloggegevens;
 • IP-adres;
 • browsergegevens;
 • tickets i.v.m. een serviceaanvraag;
 • website-activiteiten zoals tijdstip, klikgedrag, bezochte pagina’s, downloads;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via chat, e-mail of telefonisch contact met Let’s Growww óf in het kader van een met Let’s Growww aangegane overeenkomst.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden je naam en e-mailadres in combinatie met de inhoud van je bericht met jouw toestemming verwerkt als je het contactformulier op de website invult, of via e-mail, sociale media of telefoon contact met Let’s Growww opneemt. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag.

Als er geen overeenkomst ontstaat met Let’s Growww, dan bewaart Let’s Growww je persoonsgegevens nog twee (2) jaar met jou toestemming voor direct marketingdoeleinden. Je mag Let’s Growww natuurlijk altijd vragen om je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf ‘Jouw privacyrechten’.

Bij het aangaan van een overeenkomst met Let’s Growww worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Deze gegevens kunnen NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van een contactpersoon en aanvullende gegevens zijn, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. Het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met Let’s Growww kan worden afgesloten. Deze gegevens worden na afhandeling van de opdracht nog minimaal zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt.

Let’s Growww heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens in verband met je bezoek aan onze website te verwerken. Dit betreffen het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om het websitebezoek en klikgedrag te analyseren voor het optimaliseren van onze website.

Let’s Growww heeft een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken en te analyseren om je beter van dienst te kunnen zijn. Daarvoor worden je NAW-gegevens, e-mails, telefoongesprekken, website-activiteiten zoals bezochte pagina’s, downloads of contactverzoeken, taken en tickets verwerkt.

Let’s Growww verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Deze gegevens worden zeven (7) jaar bewaard.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Let’s Growww zijn ingeschakeld. Dat kan het geval zijn in verband met het uitvoeren van de overeenkomst jouw of voor het uitvoeren van diensten voor Let’s Growww. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ of sub-verwerkers genoemd. Deze (sub-)verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Let’s Growww sluit met deze (sub-)verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze binnen de EER plaatsvindt. Let’s Growww blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde door Let’s Growww ingeschakelde verwerkers, gedeeld als Let’s Growww op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.

Beveiliging

Let’s Growww heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van Let’s Growww hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met opdrachtgevers en (sub-)verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Datalekken

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Let’s Growww zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal Let’s Growww de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal Let’s Growww, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als zich een datalek voordoet waarbij persoonsgegevens betrokken zijn die in het kader van een product of dienstenovereenkomst worden verwerkt, dan zal Let’s Growww zonder vertraging contact met de opdrachtgever opnemen voor verdere afhandeling. Een en ander overeenkomstig hetgeen hierover is geregeld in de verwerkersovereenkomst.

Cookies

Let’s Growww maakt op haar website gebruik van cookies. Bij het eerste bezoek aan onze website kunt u deze al of niet accepteren. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen geweigerd of verwijderd worden. Let’s Growww kan dan echter niet instaan voor een optimale werking en gebruikerservaring door jou van haar website.

Sessiecookies of noodzakelijke cookies dienen ervoor om de basisfuncties van onze website goed te kunnen gebruiken. Door het analyseren van het surfgedrag van onze bezoekers, kunnen wij onze diensten zo goed mogelijk aanpassen. Bij het afsluiten van uw browser worden deze cookies weer automatisch verwijderd.

Preferente cookies onthouden informatie, zoals bijvoorbeeld je voorkeurinstellingen. Deze kunnen bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze server teruggestuurd worden. Voor een goede gebruikerservaring is het accepteren van deze cookies gewenst.

Analytische of statistische cookies worden door ons geplaatst om het gebruik van onze website te analyseren en de werking ervan te verbeteren.

Marketing cookies worden gebruikt om jou te kunnen voorzien van relevante informatie en aanbiedingen.

Voor het verwijderen van cookies verwijst Let’s Growww je door naar de instellingen van je browser.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

De statistische gegevens die wij verzamelen worden overgebracht naar Google. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Links naar andere website(s)

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Let’s Growww. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Let’s Growww is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. Let’s Growww raadt je aan de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van je eventuele overeenkomst met Let’s Growww.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via info@letsgrowww.nl

Let’s Growww zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal Let’s Growww, bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is.

Inzage

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

Rectificatie of aanvulling

Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

Verwijdering

Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met Let’s Growww niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.

Beperking of beëindiging van de verwerking

Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door Let’s Growww worden verwerkt.

Geen profilering

Let’s Growww gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

Klachten

Indien je een klacht wil indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Let’s Growww, dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@letsgrowww.nl

Let’s Growww zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Responsible disclosure

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Let’s Growww persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt Let’s Growww dit per omgaande te melden via info@letsgrowww.nl

Let’s Growww zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen